B´im X im Gässele

Radolfzell

B´im Felder Fritz im Gässele
des isch(t) a wahre Schand,
do soachet se des Molkebier (/Märzenbier)
(oder: do soachet d´ Maane ´s Märzenbier)
vu nebedra a d´Wand.

Güttingen

Bim Bohl Hermann im Gässle,
des isch e wahre Schand,
do sochet se des Molkebier
vum Adler-Wirt a d´Wand.

Heischeverse & Narrensprüche

Inhalt

Anfang