Die Frösch

Radolfzell

Die Frösch, die Frösch,
des isch e luschtigs Chor.
Die ka mer it rasiere,
die hond jo koni Hoor.
Die ka mer it rasiere,
die hond jo koni Hoor.

Konstanz

Die Fresch, die Fresch,
dees isch e luschdigs Chor.
Me kaas itt rasiere,
sie hond jo kone Hoor.

Heischeverse & Narrensprüche

Inhalt

Anfang