Geizig

Konstanz

Geizig! Geizig!
Geizig isch de Beck!
Und wenn de Beck it geizig wär,
denn gäb er au ä Brezele her!
Geizig, geizig, geizig isch de Beck!

(Alte Konstanzer saget "giezig")

De Beck, des isch en guete Ma,
me sieht´s em a de Hose a!

Konstanz (Version 2)

Giezig, giezig,
Giezig isch de (beliebiger Name)!
Un wenn de (Name) it giezig wär,
no gäb er au was z´Trinke her!
Giezig, giezig, giezig isch de (Name)!
Ho Narro!

Dingelsdorf

Giezig, giezig, giezig ischt de sell,
und wenn de sell it giezig wär,
denn gäb er uns ä Guetzle her!

Radolfzell

Giizig, giizig, giizig isch de Sell,
und wenn de Sell it giizig wär,
no wißt mer it, wer giizig wär,
giizig, giizig, giizig isch de Sell.

De Müller (Name austauschbar) isch en guete Maa,
wenn er uns was giet.
(oder: wenn er uns ebbes giit.)

De Müller isch en guete Ma,
wiel er uns was gä hot.

Singen

Giezig, giezig,
giezig isch de sell.
Und wenn de sell it giezig wär,
denn gäb er au en Mocke her.
Giezig, giezig, giezig isch de sell.

Hegau

Gützig, gützig ischt d`r sell,
und wenn d`r sell it gützig wär,
gäb er is ebbis her!

Heischeverse & Narrensprüche

Inhalt

Anfang