Guzlestand

Güttingen

Unsre Mutter hot en Guzlestand,
mitte i de Stadt am Stroßerand.
Do kunnt en Polizei mit dem Knüppel i de Hand
und haut en de Mutter i de Gulestand.

Unadingen (Löffingen / Donaueschingen)

Isri Motter, isri Motter hät än Guzlistand,
mittä i dä Stadt am Stroßerand.
Dann kunnt so än Seckel mit sim Seckel i dä Hand
und leit en i dä Motter uff dä Guzlistand.

Heischeverse & Narrensprüche

Inhalt

Anfang