Hana AG

Konstanz

Die Hana hat en Ma,
der immer alles ka;
der Helmut geht sogar in´d Bütt,
doch ebbes ka er itt:
jo kleppere, jo kleppere,
jo kleppere ka er itt.

Kommt der Helmut g´laufa,
will a Klepperle kaufa;
kriegt es itt, kriegt es itt,
denn kleppere ka er itt.

Dem Helmut stinkt es jetzt;
er kommt ganz schnell gehetzt;
er geht zum Schreinermeister hin,
doch des macht keinen Sinn;
denn kleppere, jo kleppere,
jo kleppere ka er itt.

Da er jo alles ka,
der wunderbare Ma,
da schnitzt er sich´s, da schnitzt er sich´s,
doch kleppere ka er itt.

Des Schnitze war itt g´sund;
sei Finger sind jetzt wund;
die Klepperle sind endlich g´schnitzt,
doch ebbes ka er itt:
jo kleppere, jo kleppere,
jo kleppere ka er itt.

Weil er scho alles ka,
frogt er uns itt der Ma;
so lernt er´s itt, so lernt er´s itt;
jo kleppere ka er itt.

Heischeverse & Narrensprüche

Inhalt

Anfang