Ratzegiggl

Konstanz

De Ratzegiggl vu de Tulegaß
hot a Kind kriegt wie an Aff.
Die ganz´ Tulegaß war baff,
vum Ratzegiggl sinem Aff!

De Ratzegiggl vu de Tulegaß
hätt in de Rucksack nei gseicht;
´s ganz Butterbrot war weich,
vum Ratzegiggle sein Seich.

Manche sagen auch: Ratzefitzegeggl.

Heischeverse & Narrensprüche

Inhalt

Anfang