s´Müllers Magd

Stockach

I´de undere Schtadt,
I´de obere Schtadt,
Do dond die Bure dresche,
s´Müllers Magd häts Hemd verbrennt,
jetzt ka mers nimme wäsche!

Heischeverse & Narrensprüche

Inhalt

Anfang