Widiwett, wett, wett

Stahringen

Widiwett, wett, wett,
widiwett, wett, wett,
wie isch des Ding so nett, nett, nett,
widiwett, wett, wett,
widiwett, wett, wett,
wie isch des Ding so nett.

Heischeverse & Narrensprüche

Inhalt

Anfang